Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej Rozporządzeniem, uprzejmie informujemy:

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:

Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa Przedstawicieli są przetwarzane zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt b, c, f w celu utrzymania bieżącej komunikacji z Klientami, informowania o oferowanych produktach i usługach, realizacji sprzedaży produktów i usług, prowadzenia statystyk i analiz na własne potrzeby. Okres przechowywania danych osobowych Dane osobowe są przetwarzane:

– przez okres 6 lat od momentu, w którym operacje, transakcje sprzedażowe zostały ostatecznie zakończone, a należności zapłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji zamówienia lub umowy;

– w przypadku obowiązku serwisowego dotyczącego oferowanych urządzeń przez okres 30 lat, o ile transakcje sprzedażowe zostały ostatecznie zakończone, a należności zapłacone, rozliczone lub przedawnione. Odbiorcy danych osobowych Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim w związku z realizacją Państwa zamówień, w szczególności będą to: podmioty wykonujące usługi kurierskie, pocztowe, informatyczne, prawne i windykacyjne. Prawa związane a przetwarzaniem danych osobowych Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do swoich danych,

– usunięcia danych,

– sprostowania danych,

– ograniczenia przetwarzania,

– przeniesienia danych,

– wniesienia sprzeciwu,

– wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji Państwa zleceń.